Sociale koopwoning en sociale kavel

De Mandel bouwt koopwoningen, verkoopt recent gebouwde woningen en verkoopt grond.

Om zo'n woning of stuk grond te kunnen kopen moet men zich inschrijven in het register van kandidaat-kopers.

Om zich te kunnen inschrijven moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

Inschrijvingsvoorwaarden 2019:

• Meerderjarig zijn

 • Het inkomen van een kandidaat-koper mag op referentiedatum niet lager zijn dan 9.546 euro (geïndexeerd bedrag 2019). 

• De maximumgrenzen zijn gelijk aan (geïndexeerde bedragen in 2019):
- 38.146 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 41.955 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
- 57.213 euro voor anderen (echtgenoten, samenwonende partners, alleenstaande met personen ten laste, …), verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste.

• De verhoogde maximumgrenzen die gelden bij de aankoop van een sociale koopwoning of kavel in een kernstad of   de Vlaamse Rand, zijn gelijk aan (geïndexeerde bedragen in 2019): Het inkomen mag in dat geval op de referentiedatum niet meer bedragen dan:
- 39.962 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 43.952 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
- 59.936 euro voor anderen (echtgenoten, samenwonende partners, alleenstaande met personen ten laste, …), verhoogd met 3.991 euro per persoon ten laste.

 • De kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden mag geen woning of een bouwgrond, volledig (100%) of gedeeltelijk in volle eigendom of 100% vruchtgebruik bezitten.                                                    

Uitzonderingen:

De kandidaat-koper voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan zich inschrijven als hij samen met zijn echtgenoot of echtgenote een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom heeft, maar er kan hem geen woning toegewezen worden zolang de echtscheiding niet definitief is. Als de kandidaat-koper bij de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of –arrest in de registers van de burgerlijke stand die woning of die bouwgrond volledig in volle eigendom verwerft, wordt hij geschrapt uit het register en krijgt hij het inschrijvingsgeld terug. De kandidaat-koper die kosteloos een woning of een perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven, kan zich inschrijven, maar er kan hem geen woning of kavel worden toegewezen zolang hij niet uit onverdeeldheid is getreden.

• De kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden mag geen zaakvoeder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin de kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Uitzonderingen: Kandidaat-kopers met een woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik kunnen wel inschrijven
• als de kandidaat-koper die woning betrekt op de referentiedatum en als die woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
• als die woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode *;
• als die woning onbewoonbaar verklaard is overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet of als die woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode **
• als de kandidaat-koper op de referentiedatum minstens 55 jaar oud is *;
• als de aan te kopen sociale koopwoning in een van de kernsteden (Roeselare) gelegen is *;
• als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is

In de gevallen, aangeduid met *, moet de koper de woning of het perceel verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is. De koper kan ook, binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is, die woning voor twintig jaar, in ruil voor een periodieke vergoeding, bij authentieke akte ter beschikking stellen van een sociale woonorganisatie. Alle kosten die verbonden zijn aan die keuzen, zijn ten laste van de koper. Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze paragraaf, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

In het geval, aangeduid met **, moet de kandidaat-koper die woning slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is.
Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze paragraaf, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

De uitzonderingsregel bepaald in deze paragraaf kan slechts eenmaal voor dezelfde personen worden toegepast en is niet van toepassing op woningen met een kadastraal inkomen van meer dan 2.000 euro na indexatie.

Project in de kijker

Project in de kijker Emelgem, Prinsessestraat, Kouterweg

De Mandel realiseert 8 sociale huurwoningen en 6 koopwoningen tegenover de oude Emelgemse kloostersite in de Prinsessestraat. Momenteel zijn nog 2 koopwoningen met 3 slaapkamers beschikbaar. In Izegem in de Wallemotestraat is nog 1 woning te koop.

Lees meer...