Adviezen

Sinds 2009 bracht de huurdersadviesraad jaarlijks een advies voor de raad van bestuur. Hieronder vindt u de resultaten van de werking van de huurdersadviesraad. 

2020

Hoe verplaatsen huurders zich? Dit is de centrale vraag die de huurdersadviesraad zich stelde in het jaar dat zich vooral kenmerkte door Corona. In volle Coronatijd werden huurders en kandidaat-huurders digitaal bevraagd. Welke vervoersmiddelen huurders zoal gebruiken, is ook een zaak waar De Mandel van wakker ligt, want de voertuigen moeten op één of andere manier geparkeerd, gestald of opgeborgen worden in of rond een woning of een appartementsgebouw. Dit resulteerde in 2020 tot een advies dat in 2021 nog verder uitgediept werd. 

2019

De energiefactuur is een factuur waar menig huurder wakker van ligt. De Mandel kan bijdragen tot een lager energieverbruik door enerzijds de woningen energie-efficiënt te maken en anderzijnds door initiatieven te nemen om bewoners rationeel te leren omgaan met energie. In 2019 boog de huurdersadviesraad zich over de vraag: 'Wat is het aandeel van De Mandel en hoe kan je als huurder een bijdrage leveren om het energieverbruik te beperken?'. Dit resulteerde in een mooi advies, waar De Mandel mee aan de slag ging.

2018

Een betere relatie tussen huurders en De Mandel door een goede en doorgedreven participatiewerking, dat is wat de huurdersadviesraad wil bekomen. Om dit doel te bereiken is er sinds het najaar van 2019 een samenwerking met Samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers Veerle en Miranda luisteren naar de specifieke vragen van huurders en deze vragen bundelen voor De Mandel. In appartementsgebouwen zetten ze ook in op de sociale cohesie tussen de bewoners onderling. Door de gemeenschappelijke belangen naar voor te schuiven, door te werken aan positieve contacten tussen de bewoners onderling en door een vlotte communicatie wordt het mogelijk om in te spelen op bepaalde verwachtingen van de bewoners. Hier kan u het advies lezen.

2017

De huurdersadviesraad koos er in 2017 voor om het thema verhuisbegeleiding te bestuderen. Ondanks het goede visitatierapport en de heel goede beoordeling op sociaal beleid stelde de visitatiecommissie immers dat er nog mogelijkheden zijn om de werking te verbeteren. In het visitatieverslag opperde de visitatiecommissie om een verhuisbegeleidingsplan op te maken voor huurders die verplicht muteren.

Om tot een standpuntbepaling te komen werd het thema in 5 bijeenkomsten bediscussieerd. In een verkennende fase werd aandacht besteed aan de analyse van het thema. Hierbij bekeek de huurdersadviesraad hoe De Mandel communiceerde met de huurders die verplicht moeten verhuizen.

Daarnaast ging men gluren bij de buren en werd studie gemaakt van het verhuisbegeleidingsplan van Woonpunt Mechelen, De Ark uit Turnhout en Nieuw Dak uit Genk. Met deze info in de hand stelden de leden van de huurdersadviesraad zich in de plaats van een huurder die verplicht moest verhuizen. Dit gebeurde aan de hand van een tijdslijn. Door heel praktisch te werken met een tijdslijn, kwam de huurdersadviesraad tot concrete vragen en werd de discussie verder opengetrokken. Vanuit deze discussie werd een vragenlijst opgesteld voor huurders die in 2016 verplicht verhuisden. De huurdersadviesraad was van mening dat de vragenlijsten ingevuld moesten worden door een huisbezoek te plannen bij de huurders thuis. Door in gesprek te gaan met huurders die het proces net doorlopen hebben, kon beter ingeschat worden waar de nood precies ligt. De vragenlijst werd ingevuld door 7 van de 16 huurders die in 2016 verplicht verhuisden. Een huurster die de vragenlijst ook ingevuld had, lichtte haar verhaal toe tijdens een bijeenkomst van de huurdersadviesraad. Het verslag van deze ervaringsdeskundigen werd in detail doornomen, wat de belangrijkste basis tot het ontstaan van het advies vormde. Het nieuwe verhuisbegeleidingsplan zal begin 2018 in voege treden voor huurders die verplicht moeten verhuizen in kader van de herbouwplanning of de verkoopplanning.

2016

Eind 2015 stelde de huurdersadviesraad vast dat het Reglement van Inwendige Orde dringend aan vernieuwing toe was. Door een vergelijkende studie te maken van de reglementen van verschillende bouwmaatschappijen en door huurders te bevragen kwam de huurdersadviesraad eind 2016 tot een standpuntbepaling over enkele thema's opgenomen in het Reglement van Inwendige Orde. De raad van bestuur nam het advies mee in de opmaak van het nieuwe reglement. Op deze manier is een Reglement van Inwendige Orde ontstaan dat zowel door de huurders, als door het bestuur van De Mandel gedragen wordt. Op 28/02/2017 is het reglement van inwendige orde goedgekeurd door de Raad van Bestuur van De Mandel en trad in werking op 01/03/2017. Hier kunt u het reglement van inwendige orde lezen geldig voor huurwoningen en voor appartementen

2015

In 2015 boog de huurdersadviesraad zich over de reden waarom huurders de opzeg geven van hun woning. Om tot een advies te komen kreeg de huurdersadviesraad toegang tot anonieme cijfergegevns uit de database van De Mandel. Daarnaast kregen 47 vertrekkende huurders de kans om een bevraging in te vullen. Op basis van al deze gegevens samen kwam de huurdersadviesraad tot een advies, waarop de raad van bestuur ook reeds reageerde. Het volledige advies kan u hier lezen.

2014         

Een goede communicatie op maat van de huurders blijft een stokpaardje voor de huurdersadviesraad. Om deze reden nam de huurdersadviesraad de verschillende brochures terug onder de loep. In 2014 gaven 229 huurders via een bevraging hun mening over de informatiebrochure. Op basis van de resultaten van de enquête stelde de huurdersadviesraad de inhoud van de huurdersbrochure samen. Dit thema leidde tevens tot een herwerkte versie van het ZieZO-boek.

Door het vertrek van De Mandel uit het centrum van Roeselare stelde de huurdersadviesraad zich de vraag of De Mandel wel nog voldoende bereikbaar was voor kandidaat-huurders en huurders. Om deze reden werd begin 2014 een bevraging gestuurd naar alle huurders van De Mandel. Op basis van deze bevraging kwam de huurdersadviesraad tot besluit dat een zitdag in het centrum van Roeselare toch niet opportuun bleek. Hier kunt u het volledige advies lezen.

2013

Naar aanleiding van de verhuis van het kantoor van De Mandel naar de Groenestraat bekeek de huurdersadviesraad de praktische kant van het nieuwe kantoorgebouw. Men stelde de vraag hoe huurders onthaald werden in het nieuwe kantoorgebouw. Aan bezoekers werd gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Op basis van de gegevens die uit de enquête kwamen en op basis van gegevens die uit de database gepuurd werden, stelde de huurdersadviesraad volgende advies op.

2012

In 2012 boog de huurdersadviesraad zich over de nieuwbouwprojecten van De Mandel. Hiervoor kreeg de huurdersadviesraad deskundige informatie van de dienst bouwprojecten. Na zich gebogen te hebben over de theoretische kant van de plannen tot het daadwerkelijke gebouw, bekeken de leden van de huurdersadviesraad de praktische kant. Ten slotte bewonen zij al jaren een woning van De Mandel en kennen ze als geen ander de mankementen van een woning. Uiteindelijk kwam de huurdersadviesraad tot een handige checklijst, waarmee de dienst bouwprojecten rekening houdt.

Gezien het herstellingenbeleid voor alle zittende huurders toch een hot item blijft, werd het advies van 2009 nog eens onder de loep genomen en werden nieuwe voorstellen aan de raad van bestuur gedaan. Hier vindt u een evaluatie van het advies van 2009.

2011

Het derde thema dat de huurdersadviesraad behandelde betrof burenklachten. Om zich volledig in te werken in het thema kreeg de huurdersadviesraad een infosessie van hoofdinspecteur Wouter De Lombaerde van de politiezone RIHO. Daarna maakte de huurdersadviesraad een analyse van alle ‘sociale’ klachten die De Mandel ontvangen had en deelde die op in categorieën. Na rekening gehouden te hebben met alle objectieve gegevens stelde de huurdersadviesraad in 2011 een overlastprocedure op die goedgekeurd werd door de raad van bestuur.

2010

Als tweede thema behandelde de adviesraad het onthaalbeleid van De Mandel. Om tot het advies te komen werd opnieuw een enquête opgesteld door de dienst Sociale Zaken. Uiteindelijk baseerde de adviesraad zich op de mening van 251 huurders om tot het advies te komen. Het advies rond het onthaalbeleid kunt u hier nalezen.

2009

Het eerste thema dat de huurdersadviesraad behandelde, was het herstellingenbeleid. Om tot stevige adviezen te komen, baseerde de huurdersadviesraad zich op een grootschalige enquête gevoerd door de dienst Sociale Zaken. Hier kunt u het volledige advies rond het herstellingenbeleid nalezen.

 

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...