Sociale klachten

Klachten over onze dienstverlening?

Als u ontevreden bent over de werking van De Mandel of over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan kunt u hierover mondeling of schriftelijk klacht neerleggen. Deze klacht zal behandeld worden door de klachtenbehandelaar volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Let wel dat een melding van feiten, informatievragen en suggesties niet als een klacht wordt beschouwd in de zin van deze procedure. Als u bijvoorbeeld een technisch mankement ondervindt in uw woning, dan neemt u contact met de dienst Gebouwenbeheer. Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van De Mandel, dan kunt u wel contact opnemen met klachtenbehandelaar Hanne Mistiaen. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht behandeld werd, dan kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de ombudsdienst. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of via www.vlaanderen.be/contact

Op 23 januari 2018 keurde de raad van bestuur de procedure volgens het klachtendecreet goed.  

 

Burenklachten?

Slecht onderhoud van woning of tuin, lawaaihinder en burenruzies zijn vaak voorkomende klachten. Vanuit De Mandel kunnen we bemiddelend optreden en zoeken we steeds naar haalbare oplossingen.

  • Bij slecht onderhoud zullen we samen met de huurder bekijken wat de mogelijkheden zijn. Indien blijkt dat het opnemen van het onderhoud van de woning niet zo evident is voor een huurder, dan zullen we doorverwijzen naar partners, zoals vb. CAW voor woonbegeleiding. Het CAW gaat aanklampend te werk en zet vooral in op het aanleren van woonvaardigheden.
  • Bij lawaaihinder, burenruzies, vandalisme,... kunnen we tussenkomen door de overlastveroorzaker te contacteren. Als meerdere buren problemen hebben met één bewoner, dan zullen we ook hier verdere stappen zetten, zodat de rust kan terugkeren. Een sociale huisvestingsmaatschappij heeft echter niet dezelfde mogelijkheden en bevoegdheden als de politie. Vaststellingen van overlast moeten door de politie gebeuren en alleen een vrederechter kan maatregelen opleggen bij burenruzies. Als de hinder bewezen is door schriftelijke getuigenissen en/of door PV’s, kan De Mandel een gerechtelijke procedure opstarten tegen de veroorzaker van de hinder. 

Indien u hinder ondervindt, dan kunt u contact opnemen met Femke Samyn of Hanne Mistiaen

Wil u weten hoe we concreet te werk gaan? Hier vindt u de procedure behandelen van sociale klachten, goedgekeurd door de raad van bestuur op 23 januari 2018.