Klachten

Klachten over onze dienstverlening?

Als u ontevreden bent over de werking van De Mandel of over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan kunt u hierover mondeling of schriftelijk klacht neerleggen. Deze klacht zal behandeld worden door de klachtenbehandelaar volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Let wel dat een melding van feiten, informatievragen en suggesties niet als een klacht wordt beschouwd in de zin van deze procedure. Als u bijvoorbeeld een technisch mankement ondervindt in uw woning, dan neemt u contact met de dienst Gebouwenbeheer. Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van De Mandel, dan kunt u wel contact opnemen met klachtenbehandelaar Hanne Mistiaen. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht behandeld werd, dan kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de ombudsdienst. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of via www.vlaanderen.be/contact

Op 24 september 2013 keurde de raad van bestuur de procedure volgens het klachtendecreet goed.  

 

Burenklachten?

Lawaaihinder en burenruzies zijn vaak voorkomende burenklachten. Volgens de meeste politiereglementen mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u en 6u. Dit kan verschillen van gemeente tot gemeente. Indien er toch nachtlawaai is, wendt men zich op het moment van de feiten best tot de politie. Op deze manier kan de interventieploeg een PV opstellen. De Mandel kan optreden en verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract, maar heeft geen politiebevoegdheid. Als de hinder bewezen is door schriftelijke getuigenissen en/of door PV’s, kan De Mandel een gerechtelijke procedure opstarten tegen de veroorzaker van de hinder. 

Indien u hinder ondervindt, dan kunt u contact opnemen met Hanne Mistiaen

Project in de kijker

Project in de kijker Emelgem, Prinsessestraat, Kouterweg

De Mandel realiseert 8 sociale huurwoningen en 6 koopwoningen tegenover de oude Emelgemse kloostersite in de Prinsessestraat. Momenteel zijn nog 2 koopwoningen met 3 slaapkamers beschikbaar. In Izegem in de Wallemotestraat is nog 1 woning te koop.

Lees meer...