Wie kan huren

Om een woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders.

Niet iedereen kan een sociale woning huren. U en uw partner* moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- Leeftijd
- Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
- Inkomen
- Eigendom
* Uw partner is de persoon waarmee u gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont en die de sociale woning zal mee bewonen.

U kan zich enkel inschrijven als u kan aantonen dat u en uw partner voldoen aan deze voorwaarden. Om in te schrijven kunt u het aanvraagpakket downloaden of neemt u contact op met de dienst Verhuring en Verkoop.

Sommige informatie kan De Mandel elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet u bewijzen met documenten.
Op het aanvraagpakket staat alle informatie over welke documenten u aan De Mandel moet bezorgen.

De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens bij De Mandel binnen zijn. Na inschrijving ontvangt u een inschrijvingsbewijs, waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.

Inschrijvingsvoorwaarden:

1) Leeftijd
U kan zich alleen inschrijven als uzelf en uw partner meerderjarig zijn (= 18 jaar).
Er zijn 2 uitzonderingen:
- U bent nog geen 18 jaar, maar woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst of ocmw. Of u bent een ontvoogd minderjarige.

2) Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
U en uw partner moeten ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. U hebt dus een domicilie- of referentieadres.

U kan niet inschrijven als u:

- in het wachtregister staat

- ambtelijk geschrapt bent

- in het buitenland woont

3) Inkomen
Uw totaal geïndexeerd gezinsinkomen (laatst gekende aanslagbiljet) mag niet hoger zijn dan:
- 28.105 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
- 30.460 € voor een alleenstaande gehandicapte;
- 42.156 €, voor anderen, vermeerderd met 2.356 € per persoon ten laste.
Enkel het inkomen van u en uw partner telt mee.
Wanneer uw totaal geïndexeerd gezinsinkomen van het laatst gekende aanslagbiljet te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag onder de bovenvermelde grens is gezakt, mag u toch ingeschreven worden.
Wanneer u en uw partner geen inkomen hadden in het jaar van het laatst gekende aanslagbiljet of over geen aanslagbiljet beschikken, dan kijken we naar uw huidig inkomen.

4) Eigendom
U kan zich niet inschrijven als u en/of uw partner een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:
- in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
- in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.
De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland!
Ook mag u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap geen woning of bouwgrond ingebracht hebben.

Er zijn een paar uitzonderingen:
- U heeft een eigendom samen met een (ex-)partner die de sociale woning niet mee gaat bewonen.*
- U heeft een gedeeltelijke eigendom verworven via erfenis of schenking (= kosteloze verwerving).*
- Uw woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.*
- Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor uw inschrijving.*
- U hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.*
- U hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
- Uw woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer.*
- U verloor het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.*
* In de volgende gevallen moet u uw woning of bouwgrond verkopen binnen het jaar nadat u een sociale woning toegewezen werd.

Sinds 1 november 2017 is de taal-en inburgeringsbereidheid vervangen door de taalkennis verplichting. Vanaf 1 januari 2023 moet u als huurder 2 jaar na aanvang van de huurovereenkomst over een niveau A2 Nederlands beschikken; tenzij u vrijgesteld bent of uitstel krijgt. 

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB2 . Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken.

De personen die niet aan de voorwaarde moeten voldoen, beschikken (tijdelijk) niet over arbeidspotentieel. Het gaat om:

− uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken

− personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

De benodigde formulieren kan u hier downloaden of aanvragen bij de dienst Verhuring en Verkoop. Indien u dit wenst worden ze opgestuurd. 

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...