Wie kan huren

Om een woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Op dit ogenblik zijn ruim 4500 kandidaat-huurders ingeschreven. Om in te schrijven kunt u het aanvraagpakket downloaden of neemt u contact op met de dienst Verhuring en Verkoop.

Om u te kunnen inschrijven moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Meerderjarig zijn.
 2. Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar (2016) mag niet hoger zijn dan:
  - 24.852 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
  - 26.934 € voor een alleenstaande gehandicapte;
  - 37.276 € , voor anderen, vermeerderd met 2.084 € per persoon ten laste.

  Wanneer het inkomen drie jaar geleden te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag onder de bovenvermelde grens is gezakt, mag de persoon toch ingeschreven worden.
 3. Geen enkele persoon die op de aanvraag staat mag een woning of bouwgrond hebben in volle eigendom -gedeeltelijk of volledig- of volledig in vruchtgebruik, in binnenland of buitenland. Geen enkele persoon mag zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of een bouwgrond heeft ingebracht.

  Uitzonderingen:
  • Als u aan het scheiden bent en de eigendom maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap.*
  • Als u de eigendom kosteloos en gedeeltelijk heeft verworven.*
  • Als uw woning -gelegen in het Vlaams Gewest- binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en door u bewoond wordt.
  • Als uw woning -gelegen in het Vlaams Gewest- tijdens de bewonng onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is. U moet zich binnen de twee maanden na de verklaring inschrijven. **
  • Als uw woning -gelegen in het Vlaams Gewest- onaangepast is en bewoond wordt door u en/of een gezinslid met een fysieke handicap.**
  • Als u en/of een gezinslid met een handicap inschrijven voor een ADL-woning en de woning bewoont. **
  • Uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt in België waar wonen niet toegelaten is.
  • Uw woning moet ontruimd worden in het kader van 1) de woonkwaliteit, 2) een verrichting door een sociale woonorganisatie of 3) een sociaal beheersrecht. **
  • Als u over uw woning, die u bewoond, het beheer heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.**
  • *: in deze gevallen moet de huurder uit onverdeeldheid treden binnen een jaar na toewijizing van een sociale woning of toetreding tot de huurovereenkomst.
  • **: in deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning verkopen of schenken.
 4. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen. Indien u ingeschreven bent op een referentieadres kan u wel inschrijven.

Vanaf 01 november 2017 is de taal-en inburgeringsbereidheid vervangen door de taalkennis verplichting.   Als huurder moet u binnen het jaar na aanvang van de huurovereenkomst over een basisvaardigheid Nederlands beschikken; tenzij u vrijgesteld bent of uitstel krijgt. 

De Mandel moet bij inschrijving of de toelating tot de woning of de toetreding tot de huurdersovereenkomst kunnen vaststellen of u en uw gezinsleden al dan niet over de basisvaardigheid Nederlands beschikken.   Als het voor De Mandel niet duidelijk is of u over de basisvaardigheid Nederlands beschikt, zal De Mandel ofwel een sneltest afnemen ofwel de Kruispuntbank Inburgering raadplegen. Een huurder kan vrijgesteld zijn van de taalkennisverplichting. 

De vrijstelling kan op grond van:

1. een verklaring van uitgeleerdheid

2. een bewijs dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding Nederlands tweede taal moet volgen of nooit de basisvaardigheid Nederlands kan behalen. 

Een huurder kan uitstel krijgen om te voldoen aan de taalkennisverplichting.

Dit kan in twee gevallen:

-           Om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen kon de huurder de opleiding Nederlands tweede taal nog niet opstarten of afronden.

-           Er is geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar

Zijn er geen bewijzen dat u en uw gezinsleden beschikken over de basisvaardigheid Nederlands of is er geen vrijstelling of uitstelregeling, dan moet u zelf aantonen dat u beantwoordt aan de huurdersverplichting.


Kunt u bij inschrijving, bij toelating of bij toetreding niet voorleggen dat u over de basisvaardigheid Nederlands beschikt of er zijn daarvan geen bewijzen, dan verwijst De Mandel u door naar:

-          Het agentschap Integratie en Inburgering

-          Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw.

-          Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw.

-          Huis van het Nederlands Brussel vzw. 

De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens bij De Mandel binnen zijn.

De benodigde formulieren kan u hier downloaden of afhalen bij de dienst verhuring en verkoop. Indien u dit wenst worden ze opgestuurd. 

Indien u reeds ingeschreven bent in het register van een andere sociale huisvestingsmaatschappij, volstaat het enkel het aanvraagformulier in te vullen. De rest van uw gegevens wordt dan opgevraagd bij de betreffende sociale huisvestingsmaatschappij. Let wel: de datum van inschrijving bij die andere maatschappij geldt niet automatisch voor de nieuwe inschrijving. U krijgt dus geen voorrang op reeds ingeschreven kandidaat-huurders.

U krijgt een inschrijvingsbewijs, waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.