Wie kan huren

Om een woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Op dit ogenblik zijn ruim 3000 kandidaat-huurders ingeschreven. Om in te schrijven kunt u het aanvraagpakket downloaden of neemt u contact op met de dienst Verhuring en Verkoop.

Om u te kunnen inschrijven moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Meerderjarig zijn.
 2. Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar (2014) mag niet hoger zijn dan:
  - 24.092 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
  - 26.111 € voor een alleenstaande gehandicapte;
  - 36.137 € , voor anderen, vermeerderd met 2.020 € per persoon ten laste.

  Wanneer het inkomen drie jaar geleden te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag onder de bovenvermelde grens is gezakt, mag de persoon toch ingeschreven worden.
 3. Geen enkele persoon die op de aanvraag staat mag een woning of bouwgrond hebben in volle eigendom of vruchtgebruik, in binnenland of buitenland.

  Uitzonderingen:
  • Als u aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning met uw partner gaat beëindigen.
  • Als uw woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt & door u bewoond wordt.***
  • Als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is & waarvan de ontruiming noodzakelijk is.***
  • Als uw woning onaangepast is en bewoond wordt door u en/of een gezinslid met een fysieke handicap.***
  • Als u en/of een gezinslid met een handicap ingeschreven voor een ADL-woning de woning bewoont. ***
  • Uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is.
  • Uw woning moet ontruimd worden met toepassing van artikel 18, §2, tweede lid, artikel 26, 60, §3, en artikel 90, §1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode. ***
  • Als u over uw woning, die u bewoond, het beheer heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.***
  • ***: in deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning verkopen of schenken.
 4. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen. Indien u ingeschreven bent op een referentieadres kan u wel inschrijven.
 5. U moet bewijzen dat u Nederlands kent, of aan het leren bent. U kunt dit bewijzen met:
   • een kopie van het diploma of getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs voor alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar
   • of een vrijstelling van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
   • of een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat u voldoende Nederlands kent
   • of een verklaring van het HvN dat u een cursus Nederlands 2e taal (NT2) gevolgd hebt met een minimale aanwezigheid van 80%
   • of een verklaring van het HvN dat u deelneemt aan een cursus NT2
   • of een verklaring van het HvN dat er een kennismakingsgesprek is geweest met u
   • indien u niets van dit alles kunt voorleggen, kan De Mandel zelf een proef afnemen

     U hoeft deze bewijzen niet te bezorgen

   • als u door uw gezondheidstoestand onmogelijk een taalcursus kunt volgen. Dit moet u bewijzen aan de hand van een medisch attest.
   • als u om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan of verdergaan met de taalcursus
   • als u een "verplichte inburgeraar" bent (alleen voor mensen die nog geen jaar in België wonen, en bedienaars van erkende erediensten, zoals priesters, imams, rabbijnen enz…)

      Als u een "verplichte inburgeraar" bent, moet u bereid zijn het inburgeringstraject te volgen. De Mandel onderzoekt zelf of u een verplichte inburgeraar bent. Daarvoor onderzoekt De Mandel of u beschikt over ofwel:

   • een attest van inburgering
   • een attest van vrijstelling
   • een attest van EVC (eerder verworven competentie)
   • een inburgeringscontract
   • een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau.


      Hebt u zo'n attest niet, dan verwijst De Mandel u door naar het onthaalbureau

   • als u Belg bent, maar niet in België geboren
   • als u geen Belg en ook geen Europees staatsburger bent


Als u over één van de bovenstaande attesten beschikt, beantwoordt u aan deze inschrijvingsvoorwaarde. 

De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens bij De Mandel binnen zijn

De benodigde formulieren kan u hier downloaden of afhalen bij de dienst verhuring en verkoop. Indien u dit wenst worden ze opgestuurd. 

Indien u reeds ingeschreven bent in het register van een andere socialehuisvestingsmaatschappij, volstaat het enkel het aanvraagformulier in te vullen. De rest van uw gegevens wordt dan opgevraagd bij de betreffende socialehuisvestingsmaatschappij. Let wel: de datum van inschrijving bij die andere maatschappij geldt niet automatisch voor de nieuwe inschrijving. U krijgt dus geen voorrang op reeds ingeschreven kandidaat-huurders.

U krijgt een inschrijvingsbewijs, waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.